1.73.00.xx versiyonunda  KDV Beyannameleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar / E-Beyannameler bölümünden beyannameler hazırlanabilmektedir.

     A. KDV1 – Katma Değer Vergisi Beyannamesi

 KDV1 beyannamesinin hazırlandığı ekran 6 bölümden oluşmaktadır.

Genel Bilgiler:

Matrah

İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler

İstisnalar

Sonuç Hesapları

Düzenleme Bilgileri

              

                

İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür.İdari bilgilerde vergi dairesi, dönem tipi ,ay ve yıl bilgileri girilmektedir.Vergi dairesi bölümünde üç nokta ile sistem işletmeninde kuruluş bilgilerinde yer alan ve öndeğer olarak yüklenen vergi dairelerine ulaşılarak seçim yapılabilmektedir.Dönem tipi seçeneği ile beyanname döneminin hangi dönem için oluşturulduğu belirlenmektedir.Aylık ya da üç aylık olarak hazırlanmaktadır.Dönem tipine göre ay-başlangıç ayı belirtilerek beyanname yılı bilgisi girilmektedir.

Eğer mükellefin beyan edeceği bir bilgi yok ise genel bilgiler bölümünde yer alan “Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” seçeneği işaretlemelidir.

 

               

Matrah bölümü tevkifat uygulanmayan işlemler, kısmi tevkifat uygulanan işlemler, diğer işlemler ve ilave edilecek KDV bölümünlerinden oluşmaktadır.

Veri girişini oluşturacak hesapların seçimi ilgili bölüm üzerinde çift tıklandığında gelen hesap – hesap aralığı – tutar – formül kısmından yapılmaktadır.KDV oranı açılır penceresinde 1-8-18 kdv  oranları mevcuttur.

İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler:

            

İndirimlerin ve İhraç kaydıyla teslimlere ait bildirimlerin girildiği bölümdür.

 

İstisnalar:

Kısmi istisna kapsamına giren işlemler, tam istisna kapsamına giren işlemler ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerin veri girişi için tanımlandığı bölümdür.

            

Sonuç Hesapları:

 

Diğer işlemlerin tanımlandığı bölümdür.

           

Özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel, teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden kümülatif bedel ve kredi kartı ile ödenen teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedeli oluşturan verilere ait bilgiler bu bölümden tanımlanmaktadır.

 

Düzenleme Bilgileri:

           

 

Özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel, teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden kümülatif bedel ve kredi kartı ile ödenen teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedeli oluşturan verilere ait bilgiler bu bölümden tanımlanmaktadır.

 

Düzenleme Bilgileri:

         

Beyannameyi düzenleyen bilgileri ile beyannamenin hangi sıfatla verildiği bilgilerinin girildiği bölümdür.

Tüm bu bilgiler girilerek oluşturulan KDV1 beyannamesi kaydedilerek XML dosyası oluşturulabilir. Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır;

           055251_0000000000_KDV1_3_01012006-31012006.xml

          VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV1_3_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml

  

             B. KDV2 – Katma Değer Vergisi Beyannamesi

E-Beyannameler browserında alt menüden KDV2 seçeneği seçilerek oluşturulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2  Genel Bilgiler, Kesinti Yapılan Mükellefler, Vergi Bildirimi ve Düzenleme Bilgileri bölümünden oluşmaktadır.

       

Genel Bilgiler:

İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür.İdari bilgiler seçeneğinde vergi dairesi, dönem tipi,beyanname ayı ve yılı bilgileri girilmektedir.

Mükellefe ait bilgiler ise Mükellefin bölümünden girilmektedir.

Mükellefin beyan edeceği bilgi olmaması durumunda “Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır” checki atılarak dosya kaydedilecektir.

Kesinti yapılan Mükellefler:

       

Katma değer vergisi kesintisi yapılan mükelleflere ait bildirimin yer aldığı bölümdür.

Soyadı / Adı / Adresi / Vergi kimlik no / TC kimlik no / Vergi tevkifatına esas tutar bilgileri sırası ile girilmektedir.

 

Vergi Bildirimi:

      

Tam tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerle kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerin ve indirilecek katma değer vergisinin tanımlandığı bölümdür.

 

Düzenleme Bilgileri:

     

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.

 

KDV2 Beyannamesi veri girişi tamamlandıktan sonra kaydedilerek F9 XML oluştur seçeneği ile XML i oluşturulabilir.

Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır;

055251_0000000000_KDV9015_1_01012006-31012006.xml

VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV9015_1_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml

  

Beyannamelerin oluşturulan XML dosyalarının nereye kaydedileceği bilgisi Ticari sistem yönetimi / Tanımlar / Genel muhasebe parametrelerinde “e-beyanname kataloğu” bölümünde belirtilmektedir.

         

1.80.XX SÜRÜMÜNDE KDV BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

 

01.02.2008 tarihi itibariyle KDV1 beyannamesi için düzenlemeler yapılmıştır.Yapılan değişiklikler 1.80.XX sürümü ile programa eklenmiş olup özellikle indirimler ve istisna türlerinde değişiklikler yapılmıştır.

 

İndirim ve ihraç kaydıyla teslimler bölümü ayrı olarak listelenmektedir.

       

İndirimler bölümüne “Bu döneme ait indirilecek KDV tutarlarının oranlara göre dağılımı “alanı eklenmiştir.

 

Yine aynı şekilde istisna türlerine yeni maddeler eklenmiştir.Bu maddeler doğrultusunda programda düzenlemeler yapılmıştır.

      

İstisnalar bölümünde kısmi istisna türlerinede yeni türler eklenmiştir.

       

1.82.XX SÜRÜMÜNDE KDV BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

KDV1 beyannamesinde yapılan yeni düzenlemeler  1.82.00.00 sürümüne eklenmiştir.

       

Yeni düzenlemeler doğrultusunda KDV1 beyannamesinde Ekler başlığı yer almaktadır.Ekler başlığı üç bölümden oluşmaktadır:

İade Hakkı Doğuran İşlemlerle İlgili Yüklenilen KDV

İndirilecek KDV Listesi

İhracat İstisnası İle İlgili Gümrük Beyannamesi ve Satış Faturaları Listesi

 

İade Hakkı Doğuran İşlemlerle İlgili Yüklenilen KDV :

       

Bu bölümde İstisna türü ,alış faturasının numarası ,satıcının Adı –Soyadı ,satıcının vergi kimlik numarası , T.C kimlik numarası ,alım faturasının tutarı, hesaplanan kdv gibi bilgiler girilmektedir.

 

İndirilecek KDV Listesi :

      

İndirilecek KDV listesi bölümünde de yine alım faturasına ait bilgiler ,satıcıya ait bilgiler , alınan mal ve hizmete ait bilgiler , faturanın tutarı ile hesaplanan KDV bilgileri girilmektedir.

İhracat İstisnası İle İlgili Gümrük Beyannamesi ve Satış Faturaları Listesi :

        

Bu bölümde de gümrük beyannamesi tescil numarası , satış faturasına ait bilgiler , ihraç edilen mala ait bilgiler ile ihraç edilen malın döviz bedelinin TL karşılığına ait bilgiler listelenmektedir.