AVASSOFT Logo Çözüm Ortağı olarak Kobi ve Kurumsal logo ürünlerinin SATIŞ-EĞİTİM ve PROFESYONEL DESTEK hizmetini vermekteyiz.Uzman yazılımcılarımız ve profesyonel saha ekibimiz ile sektörde isminden bahsettiren ve bununla gurur duyan bir firmayız.
Logo ürünleri Satış-Eğitim-Destek hizmetlerini dilerseniz aşağıdaki numaraları arayarak alabilirsiniz
Sabit Hat : 0850 303 7550 
GSM : 0507 759 8463

 

Navigator2 na­sıl bir ürün?

Na­vi­ga­tor2, yö­ne­tim ka­rar des­tek sis­te­mi­nin bel ke­mi­ği­ni oluş­tu­ran bir üründür.

Na­vi­ga­tor2'ye as­lın­da bir za­man­lar bah­set­ti­ği­miz "Yö­ne­ti­ci pa­ke­ti" de de­ne­bi­lir. Yö­ne­ti­ci, diz üs­tü bil­gi­sa­ya­rı­na EX­CEL, Na­vi­ga­tor2 ve Logo da­ta­la­rı­nı alıp, ana­liz ve plan­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­re­bi­lir.

Navigator2 yay­gın kul­la­nım­dan çok, ofis oto­mas­yo­nu­na ih­ti­yaç du­yan, he­def­le­re gö­re yö­ne­tim pren­sip­le­ri­ne uyan, uzun ve kı­sa va­de­li plan­la­ma ya­pan, he­def ve ba­şa­rı­la­rı­nı çe­şit­li grup­la­ra su­nan, dü­zen­li ve mo­dern iş­let­me­le­rin ve­rim­li kul­la­na­ca­ğı bir pa­ket­tir.

 

Navigator2 ne­dir?

Ti­ca­ri oto­mas­yon pa­ket­le­ri­ni da­ha ön­ce kul­la­nan­la­rın ak­lı­na ge­le­ce­ği gi­bi, mo­dül­le­re iliş­kin ra­por­la­rın ta­ma­mı Ex­cel for­ma­tın­da alı­na­bil­mek­te da­ha son­ra Ex­cel için­den bu ra­por­lar açı­la­rak üze­rin­de iş­lem ya­pı­la­bil­mek­tey­di.

Bu iş­lem, Ti­ca­ri pa­ket­ten Ex­ce­l'e ku­ru­lan bir sta­tik bağ­lan­tı­dır.

Burada an­la­tı­la­cak olan Navigator2, Logo ve Ex­cel ara­sın­da bir bağ­lan­tı­dır. Di­ğer ti­ca­ri pa­ket­ler­de ben­ze­ri ol­ma­yan bir özel­lik­tir. Şöy­le ki, söz ko­nu­su bağ­lan­tı di­na­mik bir bağ­lan­tı­dır. As­lın­da bu bağ­lan­tı Ex­cel için­den ticari sistem ve­ri­le­ri­ne doğ­ru­dan ulaş­mak için yaz­dı­ğı­mız DLL (Dyna­mic Link Lib­rary - Di­na­mik Bağ­lan­tı Kü­tüp­ha­ne­si) sa­ye­sin­de ku­ru­lur.

Navigator2 ku­rul­duk­tan son­ra Ex­ce­l'e, tüm mo­dül­le­re iliş­kin bil­gi­le­re ulaş­ma­ya ya­ra­yan fonk­si­yon­lar ek­le­nir. Bu fonk­si­yon­lar de­ği­şik pa­ra­met­re­ler­le çok amaç­lı ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir­ler. Di­na­mik bağ­lan­tı­nın iki önem­li avan­ta­jı var­dır:

Bağ­lan­tı bir ke­re ku­ru­lur ve Logo Uygulamasında ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler so­nu­cun­da tek­rar tek­rar bağ­lan­tı kur­mak ge­rek­mez.

Ku­ru­lan bağ­lan­tı Logo Uygulamasında ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler­den anın­da et­ki­le­nir. Böy­le­ce Ex­cel Logo Uygulamasının bir par­ça­sıy­mış gi­bi ça­lı­şır.

 

Ne işe ya­rar?

Yu­ka­rı­da da açık­lan­dı­ğı gi­bi Navigator2 sis­te­mi­ni kur­du­ğu­nuz an­da Ex­cel, Ti­ca­ri sis­te­mi­ni­zin bir par­ça­sıy­mış gi­bi ça­lış­ma­ya baş­lar. Bu­nun si­ze sağ­la­ya­ca­ğı ola­nak­lar ve ya­rar­lar ha­yal gü­cü­nüz­le sı­nır­lı­dır.

Bu doküman si­ze ne­re­den baş­la­na­ca­ğı­nı gös­ter­mek ve ge­liş­ti­re­ce­ği­niz yön­tem­ler için fi­kir ver­mek ama­cıy­la ya­zıl­mış­tır. Bu ko­nu­yu be­lirt­tik­ten son­ra baş­lı­ca ya­rar­la­rı şu şe­kil­de sı­ra­la­ya­bi­li­riz:

Malzemeler, müş­te­ri­ler, sa­tı­cı­lar, si­pa­riş­ler, sa­tış­lar ve alım­lar, na­kit akı­şı vb. ko­nu­lar­la il­gi­li büt­çe­le­me ve­ya plan­la­ma tab­lo­la­rı oluş­tu­ra­bi­lir­si­niz.

Her mo­dü­le iliş­kin o an­da­ki ger­çek du­ru­mu iz­le­me­ni­zi sağ­la­yan özet ve ay­rın­tı­lı da­ğı­lım ve du­rum tab­lo­la­rı ve gra­fik­le­ri ha­zır­la­ya­bi­lir­si­niz. (Ör­ne­ğin sa­tış­la­rın da­ğı­lı­mı, mal da­ğı­lı­mı si­pa­riş­le­rin da­ğı­lı­mı, tah­si­lat­la­rın ve öde­me­le­rin da­ğı­lı­mı, malzeme du­ru­mu, ca­ri he­sap­la­rın du­ru­mu, na­kit du­ru­mu)

Her mo­dü­le iliş­kin büt­çe ra­kam­la­rı ile ger­çek­le­şen ra­kam­la­rı kar­şı­laş­tı­ran tab­lo­lar ve gra­fik­ler ha­zır­la­ya­bi­lir­si­niz. Böy­le­ce he­def­ler­den ne ka­dar sap­tı­ğı­nı­zı, ve­rim­li­li­ği­ni­zi öl­çe­bi­lir, kı­sa ve uzun va­de­li tah­min­ler ya­pa­bi­lir, o an­da­ki ger­çek du­ru­mu­nu­zu de­ğer­len­di­re­bi­lir­si­niz.

He­def­le­nen ra­kam­lar­la ger­çek­le­şen ra­kam­lar ara­sın­da­ki fark­la­rı sü­rek­li kont­rol ede­bi­lir, ha­zır­la­ya­ca­ğı­nız tab­lo­lar­la so­run çı­ka­ran, he­def­ler­den sa­pan du­rum­la­rı ayır­de­de­bi­lir­si­niz. (Be­lir­li kri­ter­le­re gö­re uya­rı me­saj­la­rı ya­ra­ta­bi­lir­si­niz.) Böy­le­ce ak­sak­lık­la­ra anın­da mü­da­ha­le ede­bi­lir­si­niz.

Fi­nan­sal ana­liz tek­nik­le­ri­nin ta­ma­mı­nı kul­la­na­bi­lir ve ana­liz tab­lo­la­rı ve gra­fik­le­ri ya­ra­ta­bi­lir­si­niz. (Ya­tay ana­liz (kar­şı­laş­tır­ma­lı ana­liz), di­key ana­liz (Yüz­de yön­te­mi), trend ana­li­zi, Oran­sal ana­liz yön­tem­le­ri­ni kul­la­na­bi­lir­si­niz.)

Ha­zır­la­mış ol­du­ğu­nuz kar­şı­laş­tır­ma­lı tab­lo­la­ra is­te­di­ği­niz de­ğer­le­ri gi­re­rek se­nar­yo­lar oluş­tu­ra­bi­lir, fir­ma­nı­zın de­ği­şik ko­şul­lar­dan na­sıl et­ki­le­ne­ce­ği­ni gö­re­bi­lir­si­niz.

Eli­niz­de­ki fonk­si­yon­la­rı uy­gun şe­kil­de kul­la­na­rak şu an­da prog­ram­dan al­dı­ğı­nız tüm ra­por­la­rı (bir kaç ta­ne­si dı­şın­da) Ex­cel­'de oluşturabilirsiniz. Böy­le­ce bu ra­por­lar üze­rin­de is­te­di­ği­niz gi­bi şe­kil de­ği­şik­li­ği ya­pa­bi­lir, ek bil­gi alan­la­rı ta­nım­la­ya­bi­lir­si­niz. İs­te­di­ği­niz kri­ter­le­re gö­re filt­re ede­bi­lir, ara toplam vb. he­sap­la­ma­lar ek­le­ye­bi­lir­si­niz. Do­la­yı­sıy­la ken­di fir­ma­nı­zın ka­rak­te­ris­tik ra­por­la­rı­nı oluş­tu­ra­bi­lir ve sü­rek­li kul­la­na­bi­lir­si­niz.

Son söz ola­rak unut­ma­yın ki, Ex­cel bir tab­lo­la­ma ve gra­fik prog­ra­mı­dır ve ta­ma­men yu­ka­rı­da an­la­tı­lan tür­den iş­ler için ta­sar­lan­mış­tır. Bu yüz­den ak­lı­nı­za ge­le­bi­le­cek her tür­lü gra­fik ve tab­lo­yu el­de ede­bi­lir­si­niz.

Fonksiyonlar

ABC
DE

AcCalc

AcCalcList

AcCalcBL

AcCNum

AcInfo

BDGTCalc

BDGTInfo

BmInfo

BnAcCalc

BnAcCalcList

BnAcCNum

BnAcInfo

BnAcNum

BnInfo

 

CBCalc      

CBCalc2

CBCalcList

CBCNum

CBCNum2

CBInfo

ClCalc

ClCalcList

ClCNum

ClDue

ClInfo

 

 

ClNum

ClVal

ClValList

ClVal2

CSCalc

CSCalc2

CSCalcList

CSCalcList2

CurrInfo

CurrNum

CurrNum2

DBCount

DBInfo

DeptInfo

DisCalc

DisCalcList

DisInfo

DisNum

DispCalc

DivisInfo

 

EmpInfo

EmpNum

EximInfo

ExpCalc

ExpCalcList

ExpInfo

ExpNum

ExtInfo

ExtNum

ExtStr

FIOPQ

FAYrNum

FirmInfo

InvCalc

InvCalc1

InvCalcList

InvCalcList1

OHPCalc

OHPCalcList

OHPCNum

OHPInfo

OprInfo

OrdCalc

OrdCalc2

OrdCalcList

PrdCalc

PromInfo

PromNum

QcInf

RS
W
 

RtgInfo

SlCalc

StCalcList

SlcInfo

SlInfo

SpcInfo

SQLInfo

SrvCalc

SrvCalc2

SrvCalcList

SrvCalcList2

SRVCNum

SRVInfo

SRVNum

SrvPrice

StCalc2

StCalc

StCNum

StCNum2

Stdavgcurr

StdCost

StdperInfo

StdperVal

StInfo

StInfo2

StNum

StNum2

StPrice

SuppInfo

SuppInfoVrnt

SysInfo

WHInfo

WsInfo

WsNum